top of page

ESTATUTS

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ I PERSONALITAT

ARTICLE I.- La Fundació es denomina FUNDACIÓ PRIVADA TROPOS i es regeix per la legislació promulgada al respecte i pels presents Estatuts.

 

La Fundació es regirà per la voluntat dels seus fundadors, manifestada en aquests Estatuts, en l'escriptura o carta fundacional, i per les disposicions o resolucions que, en interpretació i aplicació de la voluntat fundacional, lliurement dicti el Patronat i els seus òrgans directius, amb submissió, però, a les lleis i normes referents a aquest tipus d'entitats.

ARTICLE 2.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar des de la seva constitució legal a inscripció en el Registre de Fundacions, sense més limitacions que les que disposen les lleis aplicables a la mateixa i els presents Estatuts.

La Fundació per tenir personalitat jurídica independent compta amb un patrimoni propi. I gaudeix de plena capacitat per administrar, posseir, adquirir, alienar, gravar i hipotecar tota classe de béns mobles i immobles, obligar-se i celebrar tota mena d'actes i contractes, transigir i acudir a la via judicial exercitant lliurement tota mena d'accions i excepcions davant els jutjats i tribunals, així com davant els organismes de l'Estat, província o municipi i altres entitats o corporacions.

CAPÍTOL II. FINS I ÀMBIT TERRITORIAL D'ACTUACIÓ

ARTICLE 3.- L'objecte i finalitats de la Fundació són els següents:

A) AMB CARÀCTER PRINCIPAL I PRIMORDIAL

 1. Desenvolupar accions dirigides a sectors de població contribuint a augmentar el nivell de Salut i Benestar Social i de Qualitat de Vida.

 2. Promoure tota acció, que condueixi a que la Gent Gran visqui en unes condicions de vida adequades i siguin atesa i tractada de les seves malalties.

 3. Promoure tota acció, que condueixi a que els menors d'edat visquin i siguin educats en bones condicions de benestar i qualitat de vida.

 4. Desenvolupar i promoure accions dirigides a millorar la situació i condicions de vida de minories marginades, col·laborant en la construcció d'una societat oberta i plural, sense racisme ni xenofòbies.

 5. Promoure accions dirigides a millorar la situació i qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i/o psíquica.

 6. Desenvolupar i promoure accions dirigides a millorar la situació i condicions de vida de les dones en general i especialment d'aquelles que pertanyen a col·lectius marginats o que han patit qualsevol tipus d'agressió física o psíquica.

B) AMB CARÀCTER SECUNDARI I SUBSIDIARI

 1. Proporcionar la investigació en el camp social, per a la dotació d'una àmplia informació objectiva i científica, intentant que aquesta informació arribi a l'àmbit familiar, escolar, laboral i social.

 2. Oferir i desenvolupar l'assistència necessària amb col·laboració i en cooperació amb els organismes de l'administració europea, central, autonòmica, local i institucional per al compliment efectiu de les finalitats, envers aquells grups de la població als quals van dirigides.
  La consecució d'aquests fins fundacionals es realitzarà mitjançant:

  1. L'estudi exhaustiu i sistemàtic de les condicions que determinin o contribueixin al fet que hi hagi sectors de població amb problemàtica sociosanitària, laboral, urbanística i educativa que requereixi intervenció. Especialment l'anàlisi de les mesures més convenients per a la prevenció d'aquestes circumstàncies.

  2. Seguiment del que disposen els Informes tècnics de l'Organització Mundial de la Salut, incloent en tot programa preventiu i assistencial l'abordatge, amb col·laboració dels organismes i associacions que siguin necessaris.

  3. Realització de programes de formació a nivell acadèmic, educatiu, familiar i comunitaris, entorn de l'objecte genèric de la Fundació.

  4. Cooperació activa entre entitats públiques i privades interessades en problemes socials, assegurant un intercanvi eficient i l'anàlisi de la informació sectorial per a la seva aplicació coordinada i eficaç.

  5. Promoure l'atenció als nens, preadolescents i joves, amb la finalitat d'evitar la marginació social i aconseguir una activa inserció a la vida comunitària.

  6. Creació de Serveis i/o Centres d'Estudi i informació de temàtica sociosanitària, laboral, urbanística i educativa.

  7. Concursar a les convocatòries que duguin a terme qualsevol Administració pública, sigui europea, estatal, autonòmica o local, o de qualsevol entitat autònoma d'aquestes, amb vista a portar serveis propis, i en el cas que els siguin adjudicats, portar-los a terme.

  8. Editar tots els estudis i treballs i informació útil als fins que es proposa complir la Fundació.

  9. Establir i dotar dels mitjans necessaris per a un complet servei d'assistència i orientació, tant dels afectats com dels subjectes en condicions de risc elevat de marginació.

  10. Promoure, convocar i dur a terme congressos, simposis, seminaris, cursos i activitats de divulgació, en relació amb les finalitats pròpies de la Fundació.

  11. Promoure accions encaminades a la realització de programes i recursos dirigits específicament a la gent gran.

  12. Promoure i desenvolupar la investigació, la formació, l'assessorament i la planificació, així com oferir informació i documentació en relació a les minories ètniques i culturals.

  13. Promoure accions encaminades a la realització de programes i creació de recursos dirigits específicament al col·lectiu de les persones amb discapacitats físiques i/o intel·lectuals.

  14. Fomentar i establir accions encaminades a la realització de programes i creació de recursos dirigits al col·lectiu de dones en general i especialment d'aquelles víctimes de violència masclista, així com per a la seva inserció social i laboral.

ARTICLE 4.- La Fundació exerceix les seves activitats principalment en tot l'àmbit de la COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA.

CAPÍTOL III. BENEFICIARIS

ARTICLE 5.- Seran beneficiaris de la Fundació qualsevol de les persones que reuneixin alguna de les següents condicions:

A) Qualsevol persona física o jurídica interessada a obtenir o cobrir alguna necessitat relacionada amb els fins fundacionals i

B) Les institucions o entitats que perseguint fins anàlegs als de la Fundació, realitzin activitats coincidents amb la mateixa o siguin complementaris de les d'ella.

Ningú, ni individualment ni col·lectivament, podrà al·legar, davant d’ella, dret al gaudi dels mateixos. La Fundació podrà projectar la seva actuació a qualsevol dels indicats fins, sense necessitat d'haver d'atendre a tots.

L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones, institucions o entitats que reuneixin les següents regles: 1. Sol·licitar la prestació o servei que la fundació pugui oferir, 2. Acomplir, si procedeix, en cada cas, els requisits objectius específics que complementàriament pugui acordar el Patronat.

La Fundació tindrà plena llibertat de reglar, discrecionalment, la forma, manera, sistema quantia i moment de dur a terme les activitats de foment i protecció ressenyades. Els seus actes i decisions en l'àmbit de les seves funcions finalitats seran definitius i inapel·lables.

CAPÍTOL IV. DOMICILI

ARTICLE 6.- La Fundació tindrà el seu domicili a Barcelona, ​​carrer Madrazo 96 5H, i pot acordar el Patronat el canvi de domicili, mitjançant l'oportuna modificació estatutària, donant compte al Protectorat i inscrivint-lo en el Registre de Fundacions.

La Fundació podrà establir seus o sucursals en altres ciutats espanyoles o de l'estranger, previ acord del Patronat adoptat per majoria.

CAPÍTOL V. DOTACIÓ I APLICACIÓ DELS RECURSOS

ARTICLE 7.- La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional i es podrà augmentar posteriorment amb aportacions fetes pels fundadors o per altres persones. Els augments de dotació, els quals han de respectar les normes sobre aplicació obligatòria de rendes i altres ingressos, ha de fer-se constar als comptes anuals que es presentin davant el protectorat.

 

Les rendes i altres ingressos que obtingui l'entitat hauran de destinar-se al compliment dels fins fundacionals dins dels límits establerts per la legislació vigent.

ARTICLE 8.- El Patrimoni de la Fundació està constituït pels béns que constitueixen la dotació i pels que en endavant adquireixi per qualsevol títol.

El patrimoni de la Fundació estarà, doncs, integrat:

 1. Per la quantitat que figura en l'Escriptura Fundacional amb la qual la doten els fundadors.

 2. Per tota classe de béns, mobles o immobles que adquireixi, amb tal caràcter, i per qualsevol dels mitjans admesos en dret.

 

ARTICLE 9.- La Fundació podrà adquirir per a la seva millora, ampliació i per al compliment dels seus fins, altres béns procedents de:

 1. Subscripcions, quotes o donatius, tant d'entitats públiques com privades o de qualsevol altra persona física o jurídica.

 2. Els rendiments derivats del seu patrimoni.

 3. Les herències, llegats i qualsevol altra disposició testamentària a favor seu, que hauran de acceptar-se, en qualsevol cas, a benefici d'inventari.

 4. Les subvencions, crèdits preferents i qualsevol tipus d'ajuda que rebi de qualsevol entitat pública o privada, de l'Administració local, autonòmica o estatal, i fins i tot de la Comunitat Econòmica Europea o de qualsevol organisme privat.

  Per a l'assegurament dels béns de la Fundació s'han de seguir les regles següents:

  1. Els béns immobles i drets reals s'inscriuran en el Registre de la Propietat, a nom de la Fundació.

  2. Els valors s'han de dipositar en un establiment bancari que designi el Patronat, a nom de la Fundació.

  3. Els béns mobles, títols de propietat, els resguards de dipòsit i qualsevol altre document acreditatiu del domini o possessió, ús o gaudi o qualsevol altre dret de què sigui titular la Fundació, seran custodiats pel Patronat o persona que aquest designi.

  4. Tots els béns de la Fundació s'inventariaran en un llibre registre del Patrimoni de la mateixa, que estarà a càrrec del Patronat i en el qual es consignaran totes les dades i circumstàncies precises per a la seva descripció i identificació.

CAPÍTOL VI. DEL PATRONAT

ARTICLE 10.-  La representació, govern i administració de la Fundació correspon al Patronat el qual estarà integrat per un mínim de tres membres i un màxim de dotze.

Els Patrons triaran d'entre ells al President i al Secretari del Patronat.

El Patronat podrà delegar les seves funcions -excepte aquelles que per Llei o els presents Estatuts siguin indelegables- en un o més dels seus membres, en forma solidària o mancomunada, així com podrà, amb les mateixes limitacions en quant a les funcions, nomenar apoderats o un o diversos administradors amb les facultats que s'especifiquen a l'article 15 dels presents Estatuts.

ARTICLE 11.- El càrrec de Patró tindrà una durada indefinida i seran elegits pels fundadors de la Societat. En cas de vacant d'un o més Patrons, els restants escolliran, per majoria, a una persona per cobrir la vacant.

Els Patrons cessaran en el seu càrrec per qualsevol de les causes expressades en l'article 332-12 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, a més, per acord adoptat per la majoria dels Patrons.

El cessament dels Patrons s'ha de comunicar al Protectorat i inscriure en el Registre de Fundacions.

Els Patrons i les persones indicades en l’article 332-9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, han d'abstenir-se a participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.

ARTICLE 12.- El Patronat celebrarà, si més no, dues reunions a l'any, una d'elles dins dels sis primers mesos posteriors al tancament de l'exercici i l'altra dins dels tres mesos anteriors al tancament de l'exercici amb l'objecte de fer, formular i aprovar els documents a què es refereix l'article 16 dels presents Estatuts. A més es reunirà el Patronat sempre que ho determini així el seu President o a sol·licitud d'una quarta part dels seus membres, havent-se de celebrar la reunió, en aquest últim cas, dins dels trenta dies següents a la sol·licitud.

Les reunions del Patronat seran convocades amb una antelació de cinc dies. La convocatòria s'efectuarà per carta o fax o qualsevol altre mitjà en el qual quedi constància de la convocatòria, contenint en la mateixa l'ordre del dia dels assumptes a tractar, el lloc, dia i hora de la reunió en primera i segona convocatòria que serà mitja hora després de la primera.

Les reunions del Patronat seran vàlidament constituïdes quan assisteixin almenys la majoria dels Patrons. Seran presidides pel seu President, corresponent a cada Patró un vot. Les Actes hauran de ser redactades i signades pel Secretari del Patronat o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència, i hauran d’aprovar-se, si procedeix, a la mateixa reunió o a la següent. Els acords s'adoptaran per majoria dels Patrons assistents. En cas d'empat el vot deI President serà diriment.

Els Patrons no podran delegar la seva assistència en cap altra persona, ni tan sols en un altre Patró.

ARTICLE 13.- El càrrec de Patró és gratuït, però poden ser reemborsats de les despeses que, degudament justificades, els ocasioni l'exercici del càrrec.

ARTICLE 14.- El Patronat està investit de les més àmplies facultats i poders, per dirigir, governar i administrar a la Fundació amb vista a la realització dels seus fins, sense perjudici del compliment, en qualsevol cas, dels requisits i limitacions que s’exigeixin legalment.

 

Per via d'enumeració li corresponen els següents:

 1. Ostentar la representació de la Fundació, en tota classe d'actes i contractes i, davant tota classe de persones físiques o jurídiques, organismes públics o privats, autoritats o Tribunals de tota mena, Magistratures de Treball, Societats, Bancs, les seves Sucursals o Agències, fins i tot el d'Espanya, exercitant sense limitació els drets, accions i excepcions que estimi procedents, i atorgar els poders necessaris en dret per a qualsevol acte o contracte en què sigui necessari la intervenció o representació de la Fundació.

 2. Organitzar, reglamentar, dirigir o inspeccionar tots els serveis, oficines i dependències, nomenar i separar lliurement el personal, assenyalant retribucions, emoluments i gratificacions.

 3. Complir i fer complir els acords del Patronat.

 4. Acceptar les adjudicacions de béns de totes classes, així com de drets que es facin a la Fundació. Efectuar o realitzar tota classe d'actes o contractes d'adquisició, alienació o gravamen, fins i tot hipoteca, administració, de tota classe de béns, mobles o immobles, cancel·lació de gravàmens, fins i tot hipoteca, així com en general qualsevol acte o contracte de rigorós domini.

 5. Cobrar, percebre rendes, fruits, interessos, dividends, utilitats, productes, beneficis, drets de subscripció de títols o valors, plusvàlues o reserves de companyies els títols de les quals formin part del capital o patrimoni de la Fundació.

 6. Efectuar pagaments, fins i tot dividends passius, despeses necessàries, liquidar, obrir i passar comptes, constituir i retirar dipòsits, obrir comptes de crèdit i corrents, imposar i retirar quantitats, comptes en participació, etc.

 7. Delegar totes o part de les seves facultats en una o diverses persones encara que no siguin Consellers o membres del Patronat, i atorgar els poders que estimi oportú.

 8. Construir i contractar la construcció d'edificis, així com d'una altra classe d'obres que estimi convenients per al compliment dels fins de la Fundació, amb absoluta llibertat, tant de forma com en el subministrament de materials, podent utilitzar qualsevol procediment, sense necessitat de prèvia autorització.

 9. Exercir directament o per les Delegacions o representants que designi, tots els drets polítics i econòmics que correspongui a la Fundació com a titular d'accions, títols o valors mobiliaris, atorgant, a l'efecte, els actes, contractes, convenis, acords o proposicions que estimi necessàries.

 10. Modificar les inversions del capital fundacional o el que l'hagi substituït, o el que amb tal caràcter se li lliuri a la Fundació, per adaptar-lo a les conjuntures econòmiques en cada cas de conformitat amb aquests Estatuts.

 11. Resoldre i decidir sobre les activitats a desenvolupar en cada moment per al compliment dels fins de la fundació.

 12. Elaborar i aprovar el pressupost i els documents que integren els comptes anuals.

 13. Qualsevol altra funció que li assenyali expressament altres articles d'aquests Estatuts.

ARTICLE 15.- Dels Administradors.

Sense perjudici del previst en la lletra e) del present article, és de l'exclusiva competència del Patronat el nomenament del personal directiu, tècnic, facultatiu, administratiu, subaltern, auxiliar i de qualsevol altra índole, i que el mateix jutgi necessari per al compliment dels fins de la Fundació, determinant les seves funcions i retribució, sense perjudici del compliment en tot moment dels requisits i limitacions exigits legalment al respecte Aquesta designació és lliure, sense necessitat que recaiguin en cos o membres determinats.

Podrà també, si ho estima necessari, efectuar el nomenament d'un o diversos Administradors Generals, amb caràcter solidari o mancomunat al qual el Patronat li assignarà la retribució que consideri oportuna, no podent ser la persona nomenada membre del Patronat.

Els administradors assumeixen la gestió i administració de tots els serveis del Patronat i, en conseqüència, de la Fundació, corresponent-li, entre altres, les següents facultats i obligacions, les quals hauran d’entendre’s en tot cas sense perjudici de les limitacions i requisits previstos legalment:

a) Ostentar, per delegació del Patronat, la representació del Patronat i Fundació, en la forma que es determini en la delegació.

b) Executar els acords de la Junta de Patronat, podent adoptar a aquest efecte totes aquelles mesures que consideri oportunes per al normal desenvolupament i desplegament dels fins de la Fundació.

c) Organitzar els treballs dels diferents serveis del Patronat, signant la correspondència i documents a nom de la Fundació, i dirigir les operacions a què doni lloc l'execució i compliment dels fins de la Fundació.

d) Tenir cura de portar bé la comptabilitat, procurant que estigui al corrent, amb claredat i exactitud, elaborar els treballs previs perquè el Patronat pugui elaborar i aprovar els pressupostos, preparar els balanços i ordenar pagaments i despeses, estant facultat per operar a tota classe de Bancs, fins i tot el d'Espanya, així com en les Agències i Sucursals d'aquests, entitats de crèdit, i organismes de l'Estat, província o municipi o de caràcter particular, formalitzant i subscrivint tota classe de documents.

e) Exercir per delegació la Prefectura superior del personal, distribuir el treball, assenyalar l'horari, nomenar i separar el personal, concedir premis i donant les correccions que siguin procedents.

f) Donar poders a procuradors i delegar part de les seves funcions donant poders i revocant-los.

g) Totes aquelles altres facultats que el Patronat estimi necessàries i convenients, excepte les que per la Llei o els presents Estatuts siguin indelegables o exclusives del Patronat.

CAPÍTOL VII. RÈGIM I EXERCICI ECONÒMIC

ARTICLE 16.- Cada any el Patronat haurà de fer l’inventari i formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic que és el 31 de desembre.

 

El Patronat haurà d’aprovar els comptes anuals dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici. Els comptes hauran de presentar-se davant el Protectorat en el termini de trenta dies a contar del dia en què s’aprovin.

 

Dins dels tres mesos anteriors al tancament de cada exercici, el Patronat elaborarà i aprovarà el pressupost corresponent a l'any següent, acompanyat d'una memòria explicativa del mateix.

L'exercici econòmic de la Fundació coincidirà amb l'any natural.

ARTICLE 17.- La comptabilitat de la Fundació es durà a terme amb el que disposa en cada moment per la legislació vigent.

ARTICLE 18.- La Fundació remetrà a l'Administració Tributària tota la informació i documents siguin necessaris i convenients per a l'obtenció dels beneficis fiscals atorgats per la legislació vigent en cada moment.

CAPÍTOL VIII. DURADA I EXTINCIÓ

ARTICLE 19.- La Fundació que es constitueix tindrà una durada il·limitada.

 

ARTICLE 20.- La Fundació s'extingeix per les causes i en les formes previstes per la legislació vigent i a més per acord majoritari dels Patrons.

ARTICLE 21.- La dissolució de la fundació comporta la seva liquidació que ha de portar a terme el Patronat, els liquidadors, si els hagués, o, subsidiàriament el Protectorat.

L’extinció determina la cessió global de tots els actius i passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha adjudicar el patrimoni a alguna fundació o altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracte d’una entitat considerada com entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d’interès similar als de la Fundació.

Si no es pot fer una cessió global, s’ha de procedir a la liquidació d’actius i passius i a l’haver que resulti se li ha de donar l’aplicació establerta en el paràgraf anterior.

bottom of page